Ondersteuning

Samen met ouders, leerling en leerkracht zoeken we naar de individuele onderwijsbehoeften van ieder kind, om zo het kind verder te kunnen helpen in zijn of haar ontwikkeling. Waar nodig stellen we samen een plan van aanpak op.


ondersteuning

Onze school is onderdeel van het samenwerkinsgverband Passend Primair Onderwijs regio Leiden. 

Het PPO deelt hun kennis en ervaring met de leraren en de intern begeleiders op de scholen. Daardoor kunnen zij de kinderen in hun scholen beter ondersteunen. Wanneer er iets met een kind aan de hand is gaat dit vaak eerst alleen de leraar en de ouders van het kind aan. Het PPO komt pas aan tafel op het moment dat de school hen er bij vraagt om advies of ondersteuning bij het passend maken van het onderwijs.


Naast de begeleiding en ondersteuning die de leerkracht in de groep biedt, zetten we schoolbreed in op extra begeleiding van kinderen die meer ondersteuning nodig hebben en kinderen die juist meer aankunnen;

2 dagdelen per week werkt de Remedial Teacher met kleine groepjes kinderen. 

 

(meer)Begaafdheid

Daarnaast werkt de specialist begaafdheid 1 dag per week met groepjes kinderen uit groep 4 t/m 8 die meer aankunnen. (Meer)begaafde kinderen leren op een andere manier en hebben andere onderwijsbehoeften. Het is vooral belangrijk dat deze kinderen leren leren. Ook zij hebben de ervaring van het (nog)-niet-kunnen, doorzetten en frustratie nodig in hun leerproces.  De specialist begaafdheid ziet erop toe de kinderen hiertoe te begeleiden opdat zij goed worden voorbereid op het vervolgonderwijs.

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren