Formulieren en protocollen


m

Pestprotocol CBS Joris de Witte

Toelatingsbeleid.docx.pdf

 

Verlofaanvraag

Het is mogelijk om in bepaalde gevallen extra verlof buiten de schoolvakanties aan te vragen. De richtlijnen voor extra verlof/vrije dagen buiten de vakanties zijn:

 

Vakantieverlof 

Dit betreft een aangewezen vakantieperiode vanwege de aard van het beroep. Uit de reden van aanvraag moet duidelijk blijken dat vakantie in de vastgestelde schoolvakanties onoverkomelijke risico’s met zich meebrengt voor het bedrijf of de instelling. Een dergelijk verzoek kan maar éénmaal per schooljaar worden goedgekeurd voor ten hoogste 10 schooldagen. Bovendien kan nooit goedkeuring aan een dergelijk verzoek worden gegeven wanneer dit verzoek betrekking heeft op de eerste twee lesweken van het schooljaar. 

Het is een misverstand dat een leerling recht heeft op 10 snipperdagen. Dit is niet het geval!

 

Verlof anders dan vakantie 

In artikel 11 van de Leerplichtwet 1969 worden gronden voor extra verlof beschreven. In artikel 11, lid g, staat dat een jongere vanwege gewichtige omstandigheden extra verlof krijgt, als de redenen buiten de wil van de leerling of ouders ligt. 

Voorbeelden van gewichtige omstandigheden zijn: 

● het voldoen aan een wettelijke verplichting, als dit écht niet buiten de lesuren kan plaatsvinden (duur in overleg met de directeur/teamleider van de school); 

● verhuizing (maximaal één dag); 

● het bijwonen van het huwelijk van bloed- of aanverwanten t/m de 3e graad (in Nederland maximaal twee dagen, in het buitenland maximaal vijf dagen); 

● ernstige levensbedreigende ziekte zonder uitzicht op herstel van een (aangetrouwd) familielid t/m de 3e graad (duur in overleg met de directeur van de school); 

● overlijden van een (aangetrouwd) familielid (in Nederland in de 1e graad maximaal vijf dagen, de 2e graad maximaal twee dagen, in de 3e en 4e graad maximaal één dag, in het buitenland 1et/m 4e graad maximaal vijf dagen); 

● 25-, 40- en 50-jarige ambtsjubileum en het 12½ , 25-, 40-, 50- en 60-jarig huwelijksjubileum van ouders/verzorgers of grootouders (maximaal één dag); 

● andere calamiteiten en naar het oordeel van de directeur/teamleider belangrijke redenen, maar geen vakantieverlof. 

 

1e graad ouders, kinderen; 

2e graad grootouders, broers, zusters, kleinkinderen; 

3e graad overgrootouders, oom, tante, neef/nicht (oom/tante-zeggers), achterkleinkind; 

4e graad betovergrootouders, oudoom/-tante, neef/nicht, achterneef/-nicht. 

 

In onderstaande gevallen wordt geen extra verlof gegeven: 

● Familiebezoek (in het buitenland) buiten de schoolvakanties; 

● Kroonjaren; 

● Goedkope vliegtickets buiten de schoolvakanties; 

● Omdat de tickets al gekocht zijn of omdat er geen tickets meer zijn in de schoolvakanties;

● Vakantiespreiding; 

● Eerder vertrek of latere terugkomst; 

● Samen reizen/in konvooi rijden; 

● Verlof voor een kind, omdat andere kinderen uit het gezin al of nog vrij zijn. 

 

Waarschuwing: 

De directeur/teamleider van de school is verplicht de leerplichtambtenaar mededeling te doen van vermoedelijk ongeoorloofd schoolverzuim (ook als er twijfels bestaan over een ziekmelding). Tegen die ouder(s)/verzorger(s) die hun kind(eren) zonder toestemming van school houden zal proces-verbaal worden opgemaakt. 

 

Hoe dien ik een verlofaanvraag in:

De verlofaanvraag dient met duidelijke reden via Social Schools 8 weken van tevoren te worden ingediend bij de directeur/teamleider van de school, m.u.v verlof voor een overlijden. Zie hiervoor het tabblad 'administratie' in de app van Social Schools.

De directeur/teamleider stelt de aanvrager op de hoogte van de beslissing. 

Tegen de beslissing kan door aanvrager bezwaar worden aangetekend bij het schoolbestuur. 

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren